Thơ vui: Thằng Bờm

Tiin.vn - Thằng Bờm có cái "cần câu", quan tham gạ đổi tòa lầu mốt Tây.

Thơ vui

Thơ năm tiết học của trò lười

Thơ vui Thằng Bờm

(Thơ sưu tầm)